Topic

/b/ vs /v/ – e.g. bat vs vat

Complete the exercise by:

  1. Listening to the MP3 and noticing the sound differences
  2. Listening & repeating each word out loud.

BV
biː – v

berry – very
ˈberi – ˈveri

ban – van
bæn – væn

bat – vat
bæt – væt

beer – veer
bɪə – vɪə

boat – vote
bəʉt – vəʉt

bowl – vole
bɔl – vɔl

serb – serve
sɜːb – sɜːv

bars – vase
bɐːz – vɐːz

best – vest
best – vest

bet – vet
bet – vet

bowels – vowels
ˈbæɔlz – ˈvæɔlz

gibbon – given
ˈgɪbən – ˈgɪvən

bale – veil
beɪl – veɪl

bent – vent
bent – vent

bow – vow
bæɔ – væɔ

bane – vein
bæɪn – væɪn

bid – vid
bɪd – vid

bile – vile
bɑel – vɑel

biz – viz
bɪz – vɪz

bolt – volt
bɔlt – vɔlt

bowels – vowels
ˈbæɔlz – ˈvæɔlz

broom – vroom
brʉːm – vrʉːm

curb – curve
kɜːb – kɜːv

dribble – drivel
ˈdrɪbl – ˈdrɪvl

dub – dove
b – dɐv

fibre – fiver
ˈfɑebɐ – ˈfɑevɐ

jibe – jive
ʤɑeb – ʤɑev

rebel – revel
ˈrebl – ˈrevl

biking – viking
ˈbɑekɪŋ – ˈvɑekɪŋ

bowed – vowed
bæɔd – væɔd